Návštěvní řád zámku a parku

č.j.: NPU-420/29383/2022

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

státní zámek Žleby (dále jen „objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1. Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

2. Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

a) části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu

b) části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“

c) části objektu veřejnosti nepřístupné

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena 15 minut před zahájením prohlídek a uzavírá se s odchodem poslední prohlídky.

2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách: www.zamek-zleby.cz

3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.

4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.

6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 20 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 - VSTUPNÉ

1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze

s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.

3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.

4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům a podhledům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.

2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů může správa památkového objektu část objektu uzavřít.

3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že není možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo případně poskytovanými audiozařízeními. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek je návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.

2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.

4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

5. V interiérech památkového objektu je kouření zakázáno, taktéž jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru, nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.

6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.

8. V okamžiku zjištění ztráty či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, případně je jakkoli poškozovat;

b) během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu - nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;

e) vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, parku, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek; krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;

f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly či na koni (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky), jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech;

g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;

h) dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

10. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.

11. V interiérech památkového objektu či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

13. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

1. Fotografování bez blesku a selfie tyče pro soukromé účely je povoleno, pokud nenarušuje průběh prohlídky či průvodcovského výkladu.

2. Při nepříznivém počasí doprovázeném nebezpečnými povětrnostními jevy (silný vítr, bouřka, déšť, přívalové srážky, kroupy…) je vstup do parku zakázán.

Respektujte případná omezení pohybu po parku, či zákaz vstupu do jeho uzavřených částí (lesnické pracovní plochy). Dbejte o vlastní bezpečnost a respektujte bezpečnostní i provozní pokyny vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví osob.

3. Vstup se psy do vnitřního areálu zámku je zakázán (prostor za první branou). Zakázáno je rovněž uvazování psů bez dozoru v celém areálu zámku a parku.

Do parku je povolen vstup se psy pouze na vodítku.

4. Vstup s jízdními koly do vnitřního areálu zámku je zakázán (prostor za první branou). Kola lze odkládat pouze na místa k tomu určená v prostoru před první branou.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail zleby@npu.cz. Návštěvník má možnost svojí pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Praze.

2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem podpisu a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Národní památkový ústav

Mgr. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

ředitel územní památkové správy v Praze

Mgr. Tomáš Řehoř

vedoucí správy státního zámku ve Žlebech

                                          

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Martina Tuhá

  • referent majetkové správy
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Žleby
1/, Žleby 1 28561